Reglur Verkmenntaskóla Austurlands (VA) varðandi fagleg vinnubrögð

Fagleg vinnubrögð fela í sér heiðarleika, ábyrgð, heilindi og skipulögð vinnubrögð og því ber skólanum að hvetja til þeirra í öllu starfi sínu.

Í hugtakinu fagleg vinnubrögð felst ekki aðeins að virtar séu reglur um verkefna- og prófavinnu, heldur einnig að efla siðferðiskennd og siðferðisþroska nemenda og alls skólasamfélagsins. Til að ná því markmiði þurfa stjórnendur, kennarar, nemendur og forsjáraðilar nemenda að leggjast á eitt.

Fagleg vinnubrögð fela í sér:

 • Að skila eigin efni, bæði í einstaklingsvinnu og hópavinnu.
 • Að skýra frá hvaðan þekkingin er fengin með því að gera grein fyrir öllum heimildum, hvort sem er frá fyrstu, annarri eða þriðju hendi og hvort sem heimildir eru skriflegar, munnlegar, í mynd eða hljóðskrá.
 • Að vitna jafnt og þétt í heimildir á viðurkenndan hátt og gera heimildaskrá eftir viðurkenndum staðli.
 • Að nýta sér upplýsingatækni og samfélagsmiðla á ábyrgan hátt.
 • Að virða góða starfshætti í prófum: Nemendur skulu ekki taka með sér óleyfilegt efni í próf og hvorki tala við né trufla aðra nemendur í prófi. Kennarar skulu sitja yfir í prófum af ábyrgð. Stjórnendur skulu sjá til þess að farið sé að reglum skólans um próf.

Hvað teljast ófagleg vinnubrögð?

Í ófaglegum vinnubrögðum felst hegðun sem leiðir til þess að nemandi nær betri árangri en hann hefur unnið fyrir í einum eða fleiri þáttum sem metnir eru til einkunnar eða hann eyðileggur fyrir öðrum nemendum. Þá gildir einu hvort ásetningur liggur að baki eða ekki. Það að vita ekki hvað ófagleg vinnubrögð eru afsakar ekki slíka hegðun.

 1. Ritstuldur: Að setja viljandi eða óviljandi fram hugmyndir, orð eða hugverk annarra án þess að vísa rétt til heimilda.
 2. Samsekt: Að ýta undir misferli annars nemanda, til dæmis með því að leyfa honum að afrita verkefni og skila sem sínu eigin.
 3. Fjölföldun: Að skila sama verkefni oftar en einu sinni, t.d. í tveimur eða fleiri ólíkum áföngum eða sem mismunandi námsþáttum.
 4. Að fara ekki eftir reglum í prófi: T.d. taka með sér óleyfilegt efni í próf, valda truflun eða hafa samskipti við annan próftaka.
 5. Ósæmilegt athæfi: Svo sem að bæta óviðeigandi efni við skilaverkefni eða haga rannsóknarvinnu þannig að hún samræmist ekki góðum starfsháttum.

Önnur dæmi um ófagleg vinnubrögð:

 • Að afrita efni frá öðrum nemanda eða leyfa öðrum að afrita efni frá sér.
 • Að ljúka verkefni fyrir annan nemanda.
 • Að skila inn verkefni sem unnið er af öðrum, t.d. gervigreind, nemanda, ættingja, vini eða einkakennara.
 • Að vísa ekki til heimilda, hvort sem það er viljandi gert eða ekki.
 • Að falsa gögn sem notuð eru í verkefni.
 • Að stela prófgögnum.
 • Að koma með óleyfilegt efni inn í próf, svo sem óleyfilegan hugbúnað í reiknivél, snjallsíma, snjallúr, far- eða spjaldtölvu, þráðlaus heyrnartól eða önnur raftæki.
 • Að trufla próf eða fara ekki eftir reglum á prófstað.
 • Að villa á sér heimildir og taka próf í stað annars nemanda.

Afleiðingar af ófaglegum vinnubrögðum

Fyrsta brot í minni háttar námsmatsþætti (svo sem heimanámi, vinnu í tíma, í tilraunastofu, í smáum verkefnum og skyndiprófum):

 • Kennari gerir nemanda ljóst hversu alvarlegt mál er um að ræða og gefur nemanda færi á að skýra sína hlið. .
 • Nemandi er minntur á reglur skólans um fagleg vinnubrögð.
 • Ef nemandi verður uppvís að ófaglegum vinnubrögðum er það ákvörðun kennara hvort vinna megi verkefnið aftur.
 • Ef nemandinn fær ekki að endurvinna verkefnið fær hann núll í einkunn fyrir það.
 • Kennari skráir atvikið og heldur til haga í gögnum sínum.
 • Nemanda eru gerðar ljósar afleiðingar þess að verða aftur uppvís að ófaglegum vinnubrögðum.

 

Fyrsta brot í mikilvægum námsmatsþætti (svo sem prófum yfir önnina og lokaprófum, ritgerðum og verkefnum) EÐA annað brot í minni háttar námsmatsþætti:

 • Kennari lætur stjórnendur vita og leggur fram gögn sem benda til ófaglegra vinnubragða.
 • Skólameistari fundar með nemanda eða gefur nemanda tækifæri til að svara fyrir sig munnlega eða skriflega. Ef nemandi er yngri en 18 ára býðst forsjáraðila að vera viðstaddur komi til fundar.
 • Nemanda býðst að leggja fram skriflega yfirlýsingu til að svara ásökun um ófagleg vinnubrögð.
 • Teljist nemandi uppvís að ófaglegum vinnubrögðum telst hann fallinn í áfanganum og gæti verið vísað úr skólanum.
 • Hvert tilvik er skráð í INNU og aðeins stjórnendur hafa aðgang að því.

 

Réttindi nemanda sem grunaður er um ófagleg vinnubrögð

Nemanda sem grunaður er um ófagleg vinnubrögð býðst að skýra mál sitt fyrir kennara og/eða stjórnanda.

Eigi nemandi á hættu að falla í áfanga eða vera vikið úr skóla á hann rétt á að hafa foreldri eða annan málsvara með sér á fund um málið. Áður en niðurstaða fæst skulu nemandi og forsjáraðilar hans eða málsvari fá að skoða öll gögn í málinu og leggja fram mótmæli eða eigin rök, í samræmi við andmælarétt í 13. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Hvernig geta nemendur varast ófagleg vinnubrögð?

Með því að:

 • Kynna sér reglur skólans varðandi fagleg vinnubrögð.
 • Leggja sig fram um að ljúka verkefnum á eigin spýtur.
 • Afhenda ekki öðrum nemanda verkefni sín.
 • Afrita ekki verkefni frá öðrum nemanda.
 • Nota gervigreind á ábyrgan hátt.
 • Forðast að fá of mikla hjálp við verkefnaskil eða yfirlestur.
 • Varast að hjálpa samnemendum sínum of mikið við að ljúka verkefnum.
 • Geta alltaf heimilda, hvaðan sem þær eru fengnar.
 • Segja alltaf frá heimildum í munnlegum kynningum.
 • Láta ekki meta sama verk oftar en einu sinni til einkunnar.
 • Læra hvernig á að vísa til heimilda á réttan hátt og gera heimildaskrá.
 • Spyrja kennara um vafaatriði.
 • Skila verkefni í gegnum Turnitin-kerfið þar sem þess er krafist.
 • Nýta netið og samfélagsmiðla á ábyrgan hátt.

Turnitin-kerfið

Skólinn hefur nú aðgang að Turnitin-kerfinu sem kemur upp um ritstuld og eru bæði kennarar og nemendur hvattir til að nota það þegar við á. Kennarar geta krafist þess að verkefnum sé skilað gegnum Turnitin og það sé skilyrði þess að farið sé yfir verkefni og þeim gefin einkunn. Kennarar áskilja sér rétt til að taka verkefni til endurskoðunar ef ritstuldarvörn sýnir meira en 25% líkindi við aðra texta.

Skyldur skólans

Skólinn ber ábyrgð á því að nemendum sé leiðbeint um hvað felst í faglegum vinnubrögðum og þeir hljóti þjálfun í réttri meðferð heimilda. Þessi leiðsögn fer fram í ýmsum námsgreinum og á ýmsum stigum námsins.

Skólinn skal einnig gera reglur um fagleg vinnubrögð aðgengilegar nemendum, forsjáraðilum og kennurum á heimasíðu skólans.

Það er enn fremur á ábyrgð skólans að tryggja það að kennarar hljóti þjálfun í að nota þá tækni sem talin er stuðla að góðum og faglegum vinnubrögðum.

Endurskoðun á reglum skólans um fagleg vinnubrögð

Endurskoða ætti reglur skólans um fagleg vinnubrögð reglulega, að minnsta kosti á þriggja ára fresti.

Breytingar á reglunum skulu samþykktar af stjórnendum og kennurum skólans.

Uppfært í apríl 2024