Aðgerðaáætlun VA

Aðgerðaáætlun VA

Starfsfólk:

Verkmenntaskóli Austurlands setur sér eftirfarandi aðgerðaáætlun til að tryggja starfsfólki sínu þau réttindi sem kveðið er á um í 19.–22. gr. jafnréttislaga.

Launajafnrétti 19. grein

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

(Hver?)

Tímarammi

(Hvenær?)

Að fólk af öllum kynjum fái jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir sömu og jafnverðmæt störf.

 

Viðhald og þróun jafnlaunakerfisins. Kerfið og ferlar þess þróaðir í gegnum innri úttektir og rýni stjórnenda.

Gæðastjóri og skólameistari.

Á gildistíma áætlunarinnar.

Viðmið við ákvörðun launa og annarra starfskjara, þ.m.t. yfirvinnu, skulu ekki fela í sér kynjamismunun.

Innri úttektir.

Launagreiningar tvisvar á ári.

Skólameistari og fjármálastjóri.

Innri úttektir eru gerðar allt árið.

Greiningar eru gerðar í lok haustannar og í lok vorannar.

Vinna gegn óútskýrðum launamun.

Launagreiningar tvisvar á ári.

Skólameistari og fjármálastjóri.

Greiningar eru gerðar í lok haustannar og í lok vorannar.

Allt starfsfólk skal upplýst um að jafnlaunakerfi er innleitt og því viðhaldið í stofnuninni.       

Kerfið og þættir þess kynntir reglulega.

Síðan er mælt hvort starfsfólk sé upplýst um það í lok hvers skólaárs.

Gæðastjóri.

Mæling framkvæmd í lok hvers skólaárs.

 

 

Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun 20. grein

Markmið

(Hvað?)

Aðgerð

(Hvernig?)

Ábyrgð

(Hver?)

Tímarammi

(Hvenær?)

Laus störf við VA standi fólki af öllum kynjum til boða.

 

Jafna kynjahlutfallið í starfsmannahópi VA.

 

Starfsfólk sem vinnur sambærileg störf skulu hafa jafnan aðgang að starfsþjálfun og endurmenntun.

 

 

Efla kynjafræðiþekkingu starfsfólks.

Þegar störf eru auglýst skal gæta að því að ljóst sé að þau séu í boði fyrir öll kyn.

 

Ef jafn hæfir aðilar sækja um skal ráða þann sem er af því kyni sem hallar á.

 

Við gerð endurmenntunaráætlunar skal gæta að kynjasamþættingu og tryggja að starfsfólk hafi jafnan aðgang að endurmenntun.

 

Boðið er upp á a.m.k. eitt námskeið í kynjafræði á ári fyrir starfsfólk. Jafnréttisnefnd sér auk þess um að hvetja starfsfólk til þátttöku í kynjafræðitengdum fræðsluviðburðum.

Skólameistari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skólameistari og

jafnréttisfulltrúi

Á gildistíma áætlunarinnar.

 

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs 21. grein

Markmið

(Hvað?)

Aðgerð

(Hvernig?)

Ábyrgð

(Hver?)

Tímarammi

(Hvenær?)

Starfsfólki sé gert kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu.

Sýndur er almennur skilningur og gefin sveigjanlegur vinnutími eins og kostur er.

Skólameistari.

Á gildistíma áætlunarinnar.

 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni

22. grein

Markmið

(Hvað?)

Aðgerð

(Hvernig?)

Ábyrgð

(Hver?)

Tímarammi

(Hvenær?)

Koma í veg fyrir að starfsfólk verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni eða kynferðislegri áreitni á vinnustaðnum.

Koma upp forvarnar- og viðbragðsáætlun sem tekur á kynbundnu ofbeldi og kynbundinni og kynferðislegri áreitni.

 

Jafnréttisnefnd, öryggisvörður og öryggistrúnaðarmaður.

Fyrir lok árs 2020.

 

Nemendur:

Verkmenntaskóli Austurlands setur sér eftirfarandi aðgerðaáætlun til að tryggja nemendum sínum þau réttindi sem kveðið er á um í 22. – 23. gr. jafnréttislaga.

23. gr. jafnréttislaga / menntun og skólastarf:

Markmið

(Hvað?)

Aðgerð

(Hvernig?)

Ábyrgð

(Hver?)

Tímarammi

(Hvenær?)

Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð í skóla- og uppeldisstarfi, þar á meðal íþrótta- og tómstundastarfi.

Að innan skólans sé sjónarhorn jafnréttis fléttað saman við stefnumótunarferli og ákvarðanatöku. Þannig séu allar ákvarðanir rýndar með jafnrétti í huga áður en þær eru teknar.

Sjónarmið allra kynja fái að heyrast þegar stefna skólans er mótuð.

Skólameistari.

Maí 2022.


23. gr. jafnréttislaga / menntun og skólastarf:

Markmið

(Hvað?)

Aðgerð

(Hvernig?)

Ábyrgð

(Hver?)

Tímarammi

(Hvenær?)

Nemendur fái fræðslu um jafnréttismál.

 

Að búa fólk af öllum kynjum undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi.

Kennarar skulu flétta jafnrétti inn í kennslu sína, bæði efni og aðferðir.

 

Gera skal áfanga í kynjafræði að skylduáfanga á öllum brautum skólans.

 

 

Kennarar.

 

 

 

Skólameistari og jafnréttisnefnd.

Maí 2022.

 

 

Fyrir lok skólaársins 2021-2022.

 

23. gr. jafnréttislaga / menntun og skólastarf:

Markmið

(Hvað?)

Aðgerð

(Hvernig?)

Ábyrgð

(Hver?)

Tímarammi

(Hvenær?)

Að kennslu- og námsgögn mismuni ekki kynjunum.

Námsbækur og námsgögn sem mismuna kynjum á einhvern hátt skulu ekki notuð.

Skólameistari og kennarar.

Maí 2022.

 

23. gr. jafnréttislaga / menntun og skólastarf:

Markmið

(Hvað?)

Aðgerð

(Hvernig?)

Ábyrgð

(Hver?)

Tímarammi

(Hvenær?)

Í námsráðgjöf og starfsfræðslu fái allir sömu fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf.

Allt kynningarefni skal sýna fólk af öllum kynjum.

Einkum er þetta mikilvægt í iðngreinum þar sem kynjaskekkja er töluverð.

Skólameistari og náms- og starfsráðgjafi.

Maí 2022.

 

22. gr. jafnréttislaga / kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni:

Markmið

(Hvað?)

Aðgerð

(Hvernig?)

Ábyrgð

(Hver?)

Tímarammi

(Hvenær?)

Koma í veg fyrir að nemendur verði fyrir kynbundnu ofbeldi,  kynbundinni eða kynferðislegri áreitni í skólanum.

Nemendur eru fræddir um mikilvægi þess að setja mörk og virða mörk annarra.

 

Nemendur eru fræddir um hvað kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni er.

Nemendur eru kynntir fyrir stoðþjónustu eins og námsráðgjafa og nemendarverndarráð.

Fræðslan fer fram í áföngum í kynjafræði og í lífsstíl og þannig tryggt að allir nemendur fái fræðsluna. Einnig er þetta hluti af forvarnaáætlun skólans.

Skólameistari og kennarar.

Maí 2022.

 

Endurskoðun og eftirfylgni:

Verkmenntaskóli Austurlands setur sér eftirfarandi aðgerðaáætlun til að tryggja endurskoðun og eftirfylgni aðgerða sem tilgreindar eru í jafnréttisstefnu skólans.

Endurskoðun og eftirfylgni:

Markmið

(Hvað?)

Aðgerð

(Hvernig?)

Ábyrgð

(Hver?)

Tímarammi

(Hvenær?)

Áætlun sem þessi þarf að vera endurskoðuð og uppfærð.

Farið er yfir jafnréttisstefnu og áætlun í upphafi hvers skólaárs.

Jafnréttisnefnd veitir eftirfylgni varðandi verkefni áætlunarinnar og tekur þau út á fundum sínum.

Áætlunin í heild er síðan endurskoðuð á tveggja ára fresti.

Jafnréttisfulltrúi og jafnréttisnefnd.

Áætlun endurskoðuð og send í samþykktarferli fyrir lok skólaársins 2021-2022.