Heimavistarreglur VA

1. gr

Heimavistin er heimili nemenda og skulu þeir njóta heimilisfriðar að fullu.  Markmið heimavistarreglna er að tryggja hvíldar- og vinnufrið vistarbúa og vera til leiðsagnar ef heimilisfriðnum er stefnt í hættu.

2.gr

Skólameistari fer með yfirstjórn heimavistar og heimavistarstjóri í umboði hans.

3.gr

Heimavistarstjórn skipa: skólameistari, heimavistarstjóri og vistarráð skipað tveimur  til þremur fulltrúum nemenda sem kosnir eru af íbúum heimavistar í upphafi skólaárs.  Hlutverk vistarráðs er að vera tengiliður nemenda við heimavistarstjórn og funda um hagsmunamál nemenda. Einnig að skipuleggja félagslíf meðal heimavistaríbúa.  Heimavistarstjórn kemur saman eigi sjaldnar en tvisvar á önn.

4.gr

Eftir kl. 19.00 á að vera friður og næði til heimanáms. Því skulu heimavistarbúar leitast við að valda ekki ónæði með óþarfa hávaða og ofnotkun hljómflutningstækja, tölvu eða sjónvarps.

5.gr

Heimavistarbúar annast ræstingu á herbergjum sínum, sturtuklefa og salerni. Herbergin skulu þrifin minnst einu sinni í viku. Þar að auki taka vistarbúar þátt í ræstingu á sameign heimavistar eftir nánari ákvörðun heimavistarstjóra og skólameistara. Heimavistarstjóri getur ákveðið nánar um frekari ræstingu á heimavistarhúsnæðinu á kostnað nemenda ef ekki er farið að þessari reglu.

6.gr

Skólameistari og heimavistarstjóri hafa aðgang að herbergjum vistarbúa á öllum tímum til eftirlits.

7.gr

Heimavistinni er læst kl. 24.00 alla daga. Ætlast er til að vistarbúar komi í hús fyrir lokunartíma. Ætli nemandi að vera fjarverandi um nætursakir, skal skrá slíkar upplýsingar í sérstaka fjarvistarbók og tilkynna heimavistarstjóra.  Ekki er ætlast til að nemendur dvelji yfir helgi á heimavistinni, nema ef veður eða fjarlægðir hamla ferðum.

8.gr

Gestir á heimavist skulu fara eftir þessum umgengnisreglum (og er hver vistarbúi ábyrgur fyrir gesti sínum).  Engar heimsóknir eru leyfðar eftir kl. 23:00. Leyfi til að hafa næturgesti er háð samþykki heimavistarstjóra og foreldra /forráðamanna nemanda undir 18 ára aldri og skal sækja um það til skólameistara með tveggja daga fyrirvara. Slík leyfi eru einungis veitt ef sérstakt tilefni er til, s.s. vegna atburða á vegum skólans.  Íbúar í Neskaupstað fá ekki leyfi til gistingar á heimavist. Skólameistari getur þó heimilað undanþágu frá þessu ákvæði. Nemendur á grunnskólaaldri hafa ekki heimild til að vera á heimavist eftir kl. 21:00 nema með sérstöku leyfi heimavistarstjóra eða skólameistara.

9.gr

Hver nemandi skal skila herbergi í sama horfi við annarlok og hann tók við því í upphafiNemanda er óheimilt að yfirgefa heimavistina í lok annar án þess að vistarstjóri hafi yfirfarið herbergið.  Ef skemmdir verða á herbergi og/eða sameign nemenda eru þeir bótaskyldir og skulu þeir greiða tryggingargjald að upphæð kr. 10.000.- Nemandi fær trygginguna endurgreidda í annarlok ef umgengni og umhirða er hnökralaus (sbr. 5.gr.).  

10.gr.

Skemmdir á húsum eða munum heimavistar skal tilkynna vistarráði nemenda sem kemur upplýsingum til heimavistarstjóra. Verði nemandi uppvís að þjófnaði á eignum og/eða munum vistarbúa eða starfsmanna, ber að vísa honum til skólameistara.

11.gr.

Reykingar eða tóbaksnotkun eru ekki heimilaðar í húsakynnum né á lóð heimavistar samkvæmt tóbaksvarnarlögum frá 1996. Sama gildir um notkun á hvers kyns rafsígarettum. 

12.gr

Neysla og geymsla áfengis og allt ónæði af völdum þess er óheimil í húsakynnum og á lóð heimavistar. Sama gildir um önnur vímuefni. Brot á þessari reglu geta varðað brottrekstri af heimavist samkv. húsaleigusamningum. Verði nemandi uppvís af að vera með áfengi á vistinni, er því umsvifalaust hellt niður.  Önnur vímuefni eru gerð upptæk og málinu vísað til lögreglu.  Fíkniefnahundur er notaður til reglubundins eftirlits á vistinni.

13.gr

Bifreiðum skal leggja í merkt bílastæði við heimavistina.  Óheimilt er að leggja ökutæki beint framan við anddyri heimavistar eða leggja þeim upp á gangstétt eða grasflöt utan bifreiðastæða.  Heimilt er að fjarlægja bíl sem lagt er ólöglega.

14.gr

Brot á heimavistarreglum varða áminningu. Hafi vistarbúi fengið fleiri en tvær áminningar telst það brottrekstrarsök af heimavist og skal vísað til skólameistara. 

Tímabundin viðbót við heimavistarreglur

Tímabundin viðbót við heimavistarreglur Verkmenntaskóla Austurlands gildir á meðan á sérstökum sóttvarnaráðstöfunum stendur í skólanum vegna COVID-19 faraldursins:

Gestir eru ekki leyfðir á heimavist. Brjóti nemandi þessa reglu er honum vísað til skólameistara sem hefur heimild til að víkja nemanda tímabundið af heimavist.